การใช้งาน Stack ใน Java

June 4, 2017 chaichon 0

Stack เป็นการจัดเก็บข้อมูลในแบบที่เรียกว่า  LIFO : Last-In First Out (เข้าหลัง ออกก่อน) กองซ้อนๆ กันเป็นชั้นๆ การ Push เป็นการใส่ข้อมูลเข้าไป ในส่วนบนสุดของ Stack ภาพจาก : http://www.javamadesoeasy.com/2015/01/stacks.html   การ Pop เป็นการลบ ข้อมูลจาก Stack จากส่วนบนสุด   […]