ไบโอแก๊ส การคำนวณหาปริมาณแก๊สที่ผลิตได้ และขนาดบ่อที่เหมาะสมอย่างง่าย

January 21, 2019 chaichon 0

สมมุติเลี้ยงหมู 70 ตัว จะทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ มี 2 คำถามหลักๆ ที่จะต้องพิจารณาก่อนทำครับ 1.จะได้แก๊สเท่าไร่ พอใช้ไหม ?? 2.บ่อแก๊สต้องขนาดเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสม ?? ข้อ 1 ได้แก๊สเท่าไร่ คำนวณจาก   (จำนวนหมูที่เลี้ยง x น้ำหนักเฉลี่ยของหมู (ใช้ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์))/500 ***ถ้าสามารถหาน้ำหนักแต่ละตัวมารวมกันได้ ก็จะแม่นยำขึ้น ***(1 หน่วยปศุสัตว์ […]