การ add custom fontใน ios

1.  copy font ที่ต้องการใส่ใน project

2. เลือก Info.plist เพิ่ม attribute  “Fonts provided by application”

เพิ่ม Item และใส่ ชื่อ font ลงไป

3. เพิ่ม font ใน Build Phases -> Copy Bundle Resource

4. check ชื่อ font


5. การใช้งานใน code

6.ผลลัพธ์