eBook แจกฟรี Embedded Android Development

หาหนังสือเกี่ยวกับ Embedded ไปเจอ หนังสือ Embedded Android Development  ของ ผศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
เลยเอามาแจกต่อครับ (ของดีแบ่งกันอ่าน) 55+

Embedded Android Development
สู่เส้นทางนักพัฒนา (PDF) หนังสือเล่มนี้มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เริ่มเดินด้วยตนเองได้หรือเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่จุดเริ่มซึ่งจำเป็นมาก นักพัฒนาเปรียบดังนกน้อยที่เริ่มหัดบิน นกทุกตัวมีวิญญาณที่จะบินขอเพียงให้มีโอกาสได้เริ่มบิน

ผู้เขียน ผศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

load ebook => https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6r4PJaHOfYLpBwEOsu4vDGJo9YydAjUfMqvlNOnh77hIbYA/viewform