เพิ่มข้อมูล User ใน Firebase แบบ updateChildren

January 5, 2017 chaichon 0

1. สร้าง class user

2 . เพิ่ม method toMap สำหรับ Map ข้อมูลของ class user ให้อยู่ในรูปแบบ  Map<String, Object> ใส่  Annotation @Exclude   สำหรับบอกให้ Firebase Database ไม่ต้องสนใจ ( […]