เพิ่มข้อมูล User ใน Firebase แบบ updateChildren

1. สร้าง class user

2 . เพิ่ม method toMap

สำหรับ Map ข้อมูลของ class user ให้อยู่ในรูปแบบ  Map<String, Object>
ใส่  Annotation @Exclude   สำหรับบอกให้ Firebase Database ไม่ต้องสนใจ
( Marks a field as excluded from the Database )

 

3. เพิ่มข้อมูล User ตอน Create user

4.ข้อมูลที่เพิ่มใน Firebase