อ่านค่าจาก Firebase แบบ ForSingleValueEvent

อ่านค่า app setting จาก Firebase

1.มีข้อมูลดังภาพ

 

app_update_url : เก็บ url ของ apk ปลายทางที่จะไป download

app_version : เก็บ versionName ของ android app ล่าสุด

bank_json : เก็บข้อมูล Bank Account

2. code สำหรับอ่านข้อมูล

บรรทัด 1-2     : get Root Instant ของ firebase เข้าถึง node app_setting

บรรทัด 5-29         : addListenerForSingleValueEvent  สำหรับอ่านค่าเพียง 1 ครั้ง ตอน onCreate หรือ Event  ที่ต้องการ

บรรทัด 12        : get child app_setting มาทั้งก้อน

บรรทัด 14-15  : อ่านค่า app_version กับ app_update_url