กำหนด HTML Meta Tags ด้วย Angular

April 19, 2018 chaichon 0

***Angular Meta service ใช้ได้ตั้งแต่ Angular 4+ เป็นต้นไป updateTag ใช้สำหรับ update tag เดิม (ไล่มาจาก HomeComponet || component แรกที่ถูกเรียก)

  addTags ถ้าอยากเพิ่ม mata เข้าไปใหม่

  […]